Kontakt

Adres:

RINGSMED Sp. z o. o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c
41-800 Zabrze
biuro@ringsmed.pl

Formularz kontaktowy:

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Ringsmed Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Marii Curie – Skłodowskiej 10c, dalej jako „Ringsmed”. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@ringsmed.pl.

Ringsmed zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail.

Dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Ringsmed, jakim jest obsługa pacjenta (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Okres przechowywania danych osobowych to okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane także w celu kontaktu w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nadto, przysługuje Ringsmed prawo przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub do wycofania udzielonej zgody.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć pracownicy i współpracownicy Ringsmed upoważnieni do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty, którym Ringsmed powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych. nne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji rejestracji.

Ringsmed może przekazywać dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. Ringsmed zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Copyright © 2021 Ringsmed sp. z o. o. | Polityka prywatności